ALB 11

Zastępstwo w czasie choroby dyrektora

Pytanie: Dyrektor biblioteki gminnej jest na zwolnieniu lekarskim. Wiadomo, że jest poważnie chory. Statut biblioteki nie przewiduje powołania zastępcy dyrektora. Czy wójt gminy może pod nieobecność dyrektora upoważnić pracownika biblioteki do wykonywania zadań p.o. dyrektora?

Wywiad z młodym bibliotekarzem

W jednym z wcześniejszych numerów pisma pojawił się temat biblioteki z perspektywy młodego bibliotekarza. Uznałam jednak, że warto poznać opinię innej osoby, która dopiero rozpoczyna swoją karierę. Postanowiłam więc porozmawiać z Wiktorią, studentką psychologii, która od niedawna pracuje w bibliotece publicznej i chciałaby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.

ALB 10

Wzór umowy o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą

Pobierz wzór umowy o pracę dla nauczyciela stażysty, który w ramach zatrudnienia będzie realizował staż na stopień nauczyciela kontraktowego. 

Zmiana wymiaru pensum łączonego – wzór pisma

Pytanie: W jaki sposób należy poinformować nauczyciela o zmianie wymiaru pensum łączonego w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela?

MEN: Pensum łączone ustalamy w każdym przypadku

Nauczyciele, którzy dotychczas realizowali pełny wymiar zajęć w ramach jednego stanowiska, a jedynie godziny ponadwymiarowe w ramach innego, teraz realizują już pensum łączone.

ALB 09

W jakim systemie czasu pracy pracują najczęściej bibliotekarze

Zasady ustalania czasu pracy bibliotekarzy są podobne do kodeksowych, ponieważ biblioteki są zaliczane do instytucji kultury. W niektórych jednak przypadkach istnieją różnice pomiędzy regułami kodeksowymi a obowiązującymi biblioteki.

W jaki sposób są oceniani bibliotekarze szkolni od 1 września 2018 r.

W zeszłym numerze zamieściliśmy schemat oceny od rozpoczęcia procedury oceny przez dyrektora do informacji na temat współpracy dyrektora z innymi podmiotami. W tym numerze możesz sprawdzić, w jaki sposób zapoznać się z projektem oceny i jakie dokumenty wypełnić.

ALB 07

Wchodząc do konsorcjum bibliotek cyfrowych można osiągnąć wiele korzyści

Dobra biblioteka cyfrowa powinna dysponować bogatymi zasobami zaspokajającymi potrzeby czytelników. Nie może też ograniczać się jedynie do usługi udostępniania zbiorów, lecz powinna budować cały system usług służący dokumentowaniu kultury narodowej. Aby jak najlepiej spełniać tak rozumiane zadania, polskie biblioteki cyfrowe są najczęściej konsorcjami złożonymi z wielu bibliotek i instytucji, które same nie byłyby w stanie stworzyć sprawnie działającego zasobu cyfrowego swoich zbiorów.

W jaki sposób możesz zgłosić inspektora ochrony danych osobowych

W sytuacji gdy dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych, ma obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jego wyznaczeniu w terminie 14 dni. Sprawdź, jakie dane należy podać.

Jak zapowiadać wydarzenia biblioteczne w Internecie, by przyciągnąć uwagę czytelnika

W Internecie czytamy niecierpliwie, a nasz wzrok ślizga się po ekranie, więc najważniejsze informacje powinno dać się objąć jednym spojrzeniem. Skuteczna zapowiedź jest zwięzła, obrazowa i przejrzysta. Jak zagospodarować tę krótką formę, by zachęcić czytelnika do udziału w wydarzeniu organizowanym przez bibliotekę?

ALB 06

Urlop zdrowotny dla nauczycieli bibliotekarzy – 9 możliwych sytuacji, które mogą się wydarzyć

Warunkiem udzielania nauczycielowi urlopu nie jest obecnie jedynie orzeczenie lekarskie, ale również skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Sprawdź, czy możesz skorzystać w najbliższym czasie z tego urlopu.

Skąd wziąć pieniądze na zakup nowości

Pytanie: Zwracam się z zapytaniem, czy biblioteka muzeum może starać się ośrodki z Funduszu Promocji Kultury czy innego funduszu na zakup nowości do biblioteki, czy dofinansowanie wydania Stargardii (czasopismo wydawane przez muzeum – historia, archeologia).

GLB 05

Jakie wykształcenie powinien mieć nauczyciel bibliotekarz

Osoba zajmująca stanowisko nauczyciela powinna legitymować się odpowiednim wyższym wykształceniem kierunkowym (magisterskim lub wyższym zawodowym – w zależności od rodzaju szkoły oraz zajmowanego stanowiska) i przygotowaniem pedagogicznym lub powinna posiadać dokument świadczący o ukończeniu zakładu kształcenia nauczycieli. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki.

Jak możesz się obronić, gdy dyrektor chce Cię ukarać

Za uchybienia w zakresie organizacji i porządku pracy, w tym dotyczące bezpośrednio biblioteki szkolnej, nauczyciel może zostać ukarany upomnieniem, naganą albo nawet karą pieniężną. Jeśli kara jest niesłuszna, warto złożyć od niej sprzeciw, a w dalszej kolejności odwołać się do sądu. Sprawdź w jakim zakresie możesz ponieść odpowiedzialność porządkową i jak reagować w przypadku niesłusznych decyzji dyrektora.

ALB 05

Spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi – scenariusz lekcji bibliotecznej dla najmłodszych

W kwietniowym numerze zaprezentowałam Państwu pomysł na lekcję biblioteczną dla przedszkolaków, której treść dotyczyła nieba i kosmosu. Również w tym miesiącu zajmiemy się scenariuszem zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, ale motywem przewodnim będą zwierzęta egzotyczne. Temat doskonale wpisze się w atmosferę wakacji zbliżających się wielkimi krokami!

Przygotuj się do elektronizacji w zamówieniach publicznych

Biblioteki pełnią obecnie wszystkie funkcje kulturotwórcze. Zajmują się bowiem nie tylko kwestiami czytelnictwa, lecz także organizują wystawy, zajęcia artystyczne czy koncerty. Jeśli biblioteka zostanie zakwalifikowana do kręgu zamawiających, musi przygotować się do elektronizacji procesu ich udzielania, w tym elektronicznej komunikacji z wykonawcami. Ale nie w każdej sytuacji.

GLB 04

W jakich sytuacjach odpowiadasz za straty w mieniu szkolnym – 4 przykłady

Nauczyciel bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wszelkie następstwa swojego postępowania. Odpowiedzialność ta ogranicza się do rzeczywistych strat poniesionych przez szkołę – w zakresie normalnych następstw swojego działania lub zaniechania (art. 115 Kodeksu pracy). Innymi słowy nauczyciel poniesie konsekwencje jedynie za typowe skutki swojego postępowania.

Czy nauczyciel może zostać inspektorem ochrony danych osobowych

Aby zachować niezależność inspektora ochrony danych, najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie samodzielnego stanowiska lub powierzenie tej funkcji odrębnemu podmiotowi w drodze umowy cywilnoprawnej. W przypadku powierzenia funkcji inspektora ochrony danych nauczycielowi nie można wykluczyć konfliktu interesów.

ALB 04

RODO zmieni prawo autorskie oraz ustawę o bibliotekach

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych całkowicie zostanie zmieniony art. 352 ust. 1. Chodzi o pisemne oświadczenie o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie. Biblioteki z kolei będą miały ściśle podane, jakie dane osobowe mogą przetwarzać.

RODO w relacjach z czytelnikiem – dokumenty w bibliotece od 25 maja

Żadne przepisy szczegółowe nie określą ani sposobu zabezpieczania danych, ani wzorów dokumentów, którymi należy się posługiwać. Zabezpieczanie danych powinno być dostosowane do konkretnej działalności administratora danych, a używane na co dzień wzory dokumentów biblioteka ma tworzyć samodzielnie. Muszą one jednak zawierać określone elementy. Sprawdź, jakimi dokumentami będziesz się posługiwać przy obsłudze czytelnika od 25 maja 2018 r.

GLB 03

Zmieniają się zasady awansu bibliotekarza ze stopniem naukowym doktora

Od 1 września 2018 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące awansu zawodowego niektórych nauczycieli zajmujących stanowisko bibliotekarza w bibliotece szkolnej. Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora ulega bowiem skróceniu już w momencie zatrudnienia.

Jakie wynagrodzenie otrzymasz za lekcje biblioteczne na zastępstwach

Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Jednak nie powinieneś pełnić doraźnych zastępstw w czasie godzin swojej pracy. Bardziej właściwe będą lekcje biblioteczne.

ALB 03

W jaki sposób powołać inspektora ochrony danych w bibliotece

Dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO). Każda biblioteka będzie musiała dostosować się do nowych uregulowań prawnych. Jednym z wymogów jest powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Twój wizerunek można wykorzystywać tylko za Twoją zgodą

Dyrektorzy często wydają katalogi biblioteczne, w których zamieszczają zdjęcia pracowników. Sporządzają też swoim podwładnym legitymacje służbowe czy też publikują zdjęcia z imprez czy spotkań autorskich. Jak potraktować wtedy fotografie pracowników?

ALB 02

W jaki sposób będziesz musiał chronić dane osobowe czytelników od 25 maja 2018 r.

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie 25 maja 2018 roku, obowiązują również biblioteki. Sprawdź zatem, jak przygotować się do RODO, a przede wszystkim jakie dokumenty musisz przygotować, aby chronić dane osobowe czytelników.

Sprawdź, czy otrzymasz trzynastkę za 2017 rok

Aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, musisz spełnić odpowiednie przesłanki i musisz pracować w określonym miejscu zatrudnienia. Sprawdź, w jakich przypadkach otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie roczne i w jakiej wysokości świadczenie to będzie Ci przysługiwało.

GLB 01

Urlop zdrowotny bibliotekarza szkolnego – co zmieniło się od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. przejście na urlop zdrowotny jest trudniejsze niż dotychczas. Ograniczono także okres korzystania z urlopu. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z tej formy urlopu.

Czy nauczyciel bibliotekarz może mieć przydzielane doraźne zastępstwa

Nauczyciele bibliotekarze są często zmuszani do zastępowania nieobecnych nauczycieli. Sprawdź, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne.

ALB 01

Wypromuj swoją bibliotekę dzięki spotkaniom autorskim

Wielu mniej znanych autorów, którzy często wydają książki własnym sumptem, chętnie spotka się z potencjalnymi czytelnikami, aby porozmawiać o swej twórczości. Sprawdź zatem, jak w atrakcyjny sposób popularyzować czytelnictwo i przy okazji zdobyć dodatkowe pieniądze.