WYDANIE ONLINE

Świadczenie to otrzyma każdy, kto przepracuje efektywnie co najmniej 6 miesięcy. Na trzynastkę mogą też liczyć m.in. nauczyciele zatrudnieni zgodnie z organizacją pracy szkoły, osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub dla poratowania zdrowia, niezależnie od okresu przepracowanego. Sprawdź, komu wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.

czytaj więcej »

Po zakończeniu stażu i ustaleniu oceny pracy nauczyciela bibliotekarza czeka zmodyfikowane postępowanie w sprawie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego. Zmian w tym zakresie jest wiele, a do tego należy pamiętać o rozwiązaniach przejściowych. Sprawdź, jak sfinalizować uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Biblioteki publiczne finansowane są głównie ze środków samorządowych. Kreatywny bibliotekarz nie musi jednak poprzestawać na tym jednym źródle finansowania. Możliwości zdobycia pieniędzy na działania skierowane do czytelników są w ostatnich latach coraz większe. Środki mogą pochodzić: z budżetu państwa, przede wszystkim z dotacji celowej MKiDN, ze środków Unii Europejskiej, ze środków fundacji i stowarzyszeń oraz od instytucji lub osób prywatnych poprzez mecenat i sponsoring, z innych źródeł lokalnych, regionalnych, państwowych, a nawet z dochodów własnych. Sprawdź, jakie dotacje można uzyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

czytaj więcej »

Praca w bibliotece bywa stresująca dla bibliotekarzy mających codziennie kontakt z użytkownikami bibliotek. Czytelnicy chcą być obsługiwani na bardzo wysokim poziomie i bywają roszczeniowi. Pretekstów do powstania sytuacji konfliktowych jest dużo. Profesjonalne komunikowanie się z czytelnikiem na trzech poziomach (komunikacja niewerbalna, paralingwistyczna, werbalna) pozwala uniknąć wielu konfliktów.

czytaj więcej »

W dzisiejszych czasach obserwujemy ciągłe i nienasycone zapotrzebowanie na szybką informację, wręcz jej kult. Tkwimy w „sieci informacji”, która, aby była wartościowa, musi stać się wiedzą, czyli parafrazując słowo WEB – „WEB-ską, mądrą informacją”. To właśnie biblioteki, spełniając swoją misję, organizują i zapewniają dostęp do zasobów informacji. Katalogi biblioteczne muszą zatem systematycznie wpisywać się w funkcjonowanie nowej rzeczywistości, spełniać oczekiwania użytkowników, a zgromadzoną informację dostarczać w sposób przystępny i przede wszystkim wiarygodny.

czytaj więcej »

Zapraszam do lektury bardzo ciekawej rozmowy z młodą wolontariuszką, która zwraca uwagę na to, co jest ważne w bezinteresownej pracy na rzecz innych osób. Czy Twoja biblioteka jest również przyjazna dla młodych ludzi?

czytaj więcej »

Nadgodziny mogą być zrekompensowane pracownikowi dwojako: poprzez udzielenie mu czasu wolnego (na jego wniosek lub z inicjatywy pracodawcy) albo przez wypłacenie mu wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z obchodami 100-lecia działalności naszej biblioteki zamówiliśmy okolicznościowe torby papierowe oraz zleciliśmy wydruk książki opisującej 100 lat naszej działalności. Książki zostaną wręczone w ww. torbach najstarszym czytelnikom, władzom miasta i powiatu oraz dyrektorom innych bibliotek. Ponadto zleciliśmy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nakręcenie krótkiego filmu o naszej bibliotece (w ramach umowy o dzieło). Do jakich kosztów należy zaliczyć powyższe wydatki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy 2 dni opieki nad dzieckiem przysługujące z art. 188 kp odbierają prawo do wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, gdy z nauczycielem zawarta została umowa od 1 września 2018? Nauczycielka zatrudniona od 1 września w grudniu wykorzystała 2 dni opieki nad dzieckiem z Kodeksu pracy. Czy wypłacamy jej trzynastkę za przepracowane 4 miesiące 2018 r. pomniejszoną o te 2 dni, czy świadczenie w ogóle się nie należy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza publiczna szkoła zatrudniła nauczyciela emeryta na zastępstwo. Data zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy to 3 września 2018 r. na czas określony do powrotu nauczyciela nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Czy powinniśmy wypłacić temu nauczycielowi dodatkowe roczne wynagrodzenie za te 4 miesiące? Czy możemy 3 września potraktować jako zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego nauczyciela zgodnie z organizacją roku szkolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Miejska biblioteka publiczna, zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem udostępniania zbiorów, pobiera od czytelników kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz innych materiałów bibliotecznych. Zdarzają się sytuacje, w których czytelnik występuje z prośbą o częściowe lub całościowe umorzenie tej kary. Decyzja o umorzeniu podejmowana jest na indywidualny wniosek czytelnika. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez kolegium biblioteczne, powołane jako organ doradczy dyrektora. Po zaopiniowaniu wniosku umorzenie kary z tytułu przetrzymywania materiałów bibliotecznych dokonywane jest, tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie ostatecznej decyzji dyrektora. Czy biblioteka z tytułu całościowego lub częściowego umorzenia kary za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych ma rozpoznać przychód u czytelnika i wystawić mu PIT-8C?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zmienić regulamin płacowy? Czy do wprowadzenia nowego potrzeba zarządzenia dyrektora biblioteki? Co do funduszu nagród – czy mogą z tego funduszu być wypłacane nagrody kilka razy w roku?

czytaj więcej »

wiper-pixel