WYDANIE ONLINE

Zmienione przepisy Karty Nauczyciela oraz RODO wprowadziły nowe zasady zatrudniania nauczycieli. Sprawdź, jak poprawnie zawierać obecnie stosunki pracy z nauczycielami. Przekonaj się z jakich rejestrów pozyskać informacje o nauczycielu oraz jakie informacje można zawrzeć w umowie na zastępstwo. Pobierz także aktualne wzory umów o pracę nauczycieli.

czytaj więcej »

Nauczyciele, którzy dotychczas realizowali pełny wymiar zajęć w ramach jednego stanowiska, a jedynie godziny ponadwymiarowe w ramach innego, teraz realizują już pensum łączone.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy poinformować nauczyciela o zmianie wymiaru pensum łączonego w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” jest realizowana przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja ma uświadomić, jak ważny wpływ na rozwój dziecka, budowanie jego osobowości i systemu wartości ma kształtowanie nawyków czytelniczych. To rodzice oraz opiekunowie pokazują dzieciom bibliotekę jako miejsce ciekawe, w którym dzięki książkom mogą przeżywać przygody, poznawać świat i zdobywać wiedzę.

czytaj więcej »

Bibliotekarz, rozpoczynając pracę w szkole, ma merytoryczną wiedzę dotyczącą postępowania z księgozbiorem oraz z czytelnikami. Jednak praca w bibliotece szkolnej wymaga także znajomości zasad funkcjonowania szkoły, zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza, prowadzeniem dokumentacji, a także prawami i odpowiedzialnością.

czytaj więcej »

Biblioteka szkolna powinna wypełniać wobec swoich czytelników obowiązki przewidziane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Jednym z nich jest przekazanie osobom, których dane są przetwarzane, stosownych informacji wymaganych przepisami. Informacje te należy umieścić w ramach lub obok regulaminu biblioteki. Sprawdź, jak powinny w praktyce wyglądać przejrzyście sformułowane zapisy związane z przetwarzaniem danych osobowych.

czytaj więcej »

W zeszłym numerze zamieściliśmy kilka ważnych wskazówek, co powinna zawierać umowa licencyjna z autorem. Sprawdź, w jakich przypadkach powinieneś zawrzeć licencję wyłączną, a w jakich niewyłączną, a także jak wystąpić o numer ISBN i którym bibliotekom przesłać egzemplarze obowiązkowe.

czytaj więcej »

Ponad 60% wszystkich bibliotek działających w Polsce to biblioteki wiejskie. Poza zachęcaniem do rozwoju intelektualnego biblioteka wiejska pełni wiele innych funkcji. Przypomina o tożsamości i kulturalnym dorobku środowiska, ukazuje mieszkańcom tradycje lokalne, buduje więzi międzyludzkie. Jej rola jako współorganizatora życia społecznego i animatora życia kulturalnego jest nie do przecenienia.

czytaj więcej »

Przed młodym człowiekiem stoi wiele wyzwań związanych z życiem codziennym i podejmowaniem ważnych decyzji, w tym wyborem ścieżki zawodowej. Musi on spełniać oczekiwania nie tylko swoje, ale także otoczenia, co bywa bardzo frustrujące. Obecnie młodymi dorosłymi jest pokolenie określane pokoleniem Y, czyli osób urodzonych w latach 90. XX w. Osoby te wychowywały się w okresie wielkiego skoku technologicznego, kiedy świat stanął przed nimi otworem. Natomiast w praktyce nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać.

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka gminna otrzymała aktem notarialnym darowiznę na cel publiczny – udział w nieruchomości gruntowej do 1/5 części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,27 ha, stanowiącej własność gminy. Z treści aktu notarialnego wynika, że wartość nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę wynosi 77.787 zł (operat szacunkowy). Wartość darowizny oszacowano na kwotę 89.692 zł, a wartość udziału 15.557 zł. Pozostała część działki jest w trwałym zarządzie szkoły. Jak ująć darowiznę pod względem księgowym?

czytaj więcej »

Pytanie: W terminie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. korzystałam z urlopu dla poratowania zdrowia. Dlatego też mam kilka pytań. 1. Czy za urlop dla poratowania zdrowia, obejmujący okres wakacji zimowych i letnich 2018, należy mi się urlop uzupełniający? W jakim wymiarze? Do kiedy mogę go wykorzystać najpóźniej? Proszę o podstawę prawną, na jaką mam się powołać.

czytaj więcej »

W trakcie wakacji nauczyciele zdobywają wyższe stopnie awansu zawodowego, w tym stopień nauczyciela mianowanego. Pod kilkoma warunkami, oznacza to przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania. Sprawdź, kiedy i w taki sposób należy dokonać zmiany podstawy prawnej zatrudnienia, a kiedy - mimo uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego - stosunek pracy nie ulegnie przekształceniu w mianowanie.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. funkcjonuje mechanizm podzielonej płatności (split payment), czyli regulacja, która ma służyć zwalczaniu oszustw podatkowych. Na razie stosowanie tego mechanizmu nie jest obowiązkowe, jednak w niektórych samorządach wprowadzono wewnętrznie obowiązek jego stosowania przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Niektóre samorządy zalecają też innym swoim jednostkom to rozwiązanie. Upewnij się zatem, czy Twoja biblioteka otrzymała takie zalecenia, i sprawdź, na co się przygotować, gdy będziesz musiał stosować split payment.

czytaj więcej »

Nauczyciel może być zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych i realizowania doraźnych zastępstw, za które otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Sprawdź, jak je obliczyć, gdy nauczyciel ma pensum łączone.

czytaj więcej »

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która legitymuje się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiada przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. Pobierz wzór umowy dla nauczyciela zatrudnianego na podstawie art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela

czytaj więcej »

Pobierz wzór umowy o pracę dla nauczyciela stażysty, który w ramach zatrudnienia będzie realizował staż na stopień nauczyciela kontraktowego. 

czytaj więcej »

Jeżeli nie ma możliwość zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze godzin, nie ma podstaw do zatrudnienia ich na podstawie mianowania. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pobierz wzór umowy.

czytaj więcej »

W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela niezbędne jest zatrudnienie nauczyciela na czas określony, a dyrektor szkoły nie miał możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 5 Karty Nauczyciela, tj. nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. Pobierz wzór umowy.

czytaj więcej »

Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KN, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Pobierz wzór informacji o wyznaczeniu opiekuna stażu nauczycielowi kontraktowemu.

czytaj więcej »

wiper-pixel