Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Następnie przekazuje je prezesowi UZP w terminie do 1. marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wzór informacji o wyznaczeniu opiekuna stażu dla nauczyciela kontraktowego

Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KN, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Pobierz wzór informacji o wyznaczeniu opiekuna stażu nauczycielowi kontraktowemu.