Program „Książka i znaczek pocztowy ŁĄCZY POKOLENIA ”

Program edukacji filatelistycznej skierowany jest do uczniów klas III–IV szkoły podstawowej oraz ich rodziców i/lub dziadków. Zakłada ich wspólne działanie podczas jego realizacji. W programie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów. Ich aktywność może mieć formę stałą lub doraźną – mogą oni brać udział w wybranych zajęciach bądź konkursach, przedstawieniach, spotkaniach.

Cele i zadania programu

Cele ogólne:

 • rozbudzanie zainteresowań filatelistycznych i czytelniczych uczniów oraz wyrabianie postawy szacunku do książki i znaczka pocztowego jako źródła wiedzy;
 • umocnienie więzi międzypokoleniowych;
 • zaangażowanie rodziców i dziadków do współuczestnictwa w życiu szkoły i aktywnego udziału w procesie kształtowania zainteresowań.

Cele szczegółowe:

 • włączenie rodziców i dziadków do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom oraz motywowania ich do spędzania wolnego czasu z książką oraz znaczkiem pocztowym,
 • poznanie historii znaczka pocztowego, filatelistyki i poczty,
 • poznanie terminów i pojęć związanych z filatelistyką,
 • wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim za pomocą
 • znaczków pocztowych,
 • korzystanie z bibliotek (szkolnej i miejskiej), czytelni, zbiorów własnych,
 • budzenie zainteresowania lekturą jako źródłem potrzebnych informacji na temat filatelistyki,
 • uwrażliwianie na wartości kulturowe i rozbudzanie potrzeby stałego uczestnictwa w kulturze,
 • wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
 • pobudzanie umiejętności własnej prezentacji przed klasowym i szkolnym audytorium swoich zbiorów znaczków,
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę,
 • wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu,
 • stwarzanie okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby – pobudzanie do twórczej aktywności,
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów: recytatorskich, aktorskich i plastycznych.

Metody i formy pracy

Zainteresowania czytelniczo-filatelistyczne uczniów będą kształtowane poprzez:

 • wspólne głośne czytanie fragmentów książek,
 • poznanie sylwetki autora książek,
 • prezentację ulubionych książek,
 • konkurs recytatorski,
 • konkurs prac plastycznych, np. tworzenie ilustracji, plakatów,
 • zajęcia w bibliotece,
 • udział w imprezach, konkursach, wystawach,
 • gry i zabawy filatelistyczne,
 • pracę w grupach metodą projektu,
 • pisanie opowiadań na podstawie lektury,
 • dopisywanie dalszych losów bohaterów,
 • prezentację własnej twórczości literackiej,
 • tworzenie gazetek dotyczących przeczytanych czy też polecanych pozycji książkowych oraz filatelistyki,
 • spotkania z dorosłymi filatelistami,
 • opracowanie swojego eksponatu razem z rodzicami i dziadkami.

Część zajęć zostanie przeprowadzona w formie pracy zespołowej lub pracy w grupach. Realizacja niektórych zadań przyjmie formę pracy indywidualnej ucznia, na niektórych zajęciach przewidziana jest także obecność rodziców/ i (lub) dziadków.

Przewidywane osiągnięcia

Po zrealizowaniu zamierzonych zadań uczeń powinien:

 • utrwalić w pracach plastycznych i literackich wrażenia związane z poznawanymi utworami,
 • potrafić wypowiedzieć się na temat przeczytanej lektury własnymi dowolnie wybranymi środkami wypowiedzi (wypowiedź słowna: opowiadanie, opis, cytowanie; pisemna, np. wypisanie fragmentu testu, lub plastyczna wybraną przez siebie techniką),
 • znać terminy i pojęcia związane z filatelistyką i pocztą;
 • współpracować w grupie z innymi uczniami, realizując różne zadania,
 • poszerzyć swoje wiadomości na temat znaczka pocztowego jako źródła potrzebnych informacji oraz inspiracji do zabawy i ciekawego spędzania czasu wolnego,
 • rozwinąć własne zdolności twórcze,
 • nauczyć się czerpać satysfakcję ze wspólnej pracy,
 • szanować zdanie innych;
 • rozpocząć kolekcjonowanie znaczków pocztowych.

Ewaluacja programu

Aby otrzymać niezbędne informacje do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu, niezbędna jest ewaluacja. W wyniku tego procesu dowiemy się, czy cele wychowawcze i edukacyjne zostały zrealizowane. Sprawdzianem, w jakim stopniu zostały one osiągnięte, będą:

 • prace konkursowe, plakaty itp.,
 • udział uczniów w konkursach, wystawach,
 • ankiety ewaluacyjne dla uczniów i rodziców,
 • tworzenie różnych tekstów pisanych samodzielnie,
 • tworzenie gazetek tematycznych.

Wnioski wynikające z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych zostaną wykorzystane do ulepszenia programu poprzez usprawnienie form i metod pracy tak, aby zapewniały realizację zamierzonych celów i były odpowiednie dla uczniów.

10 powodów, dla których warto zacząć zbierać znaczki

1.

Zbieranie znaczków rozwija naszą wyobraźnię: dzięki znaczkom wkraczamy w inny wymiar, znaczki to zakodowane informacje, które uczymy się odczytywać.

2.

Zbieranie znaczków relaksuje: znaczki pozwalają nam chociaż na chwilę oderwać się od codziennych zwyczajnych spraw. Wieczór z klaserem to dla filatelisty najpiękniejsza chwila odpoczynku.

3.

Zbieranie znaczków wpływa na naszą kreatywność: znaczki inspirują do poszukiwań i poznawania geografii, historii, przyrody.

4.

Zbieranie znaczków łączy ludzi mieszkających w różnych częściach świata: wspólne zainteresowanie pomaga nam wzajemnie się poznać, zrozumieć. Filateliści z całego świata są zrzeszeni w organizacjach filatelistycznych, spotykają się na wystawach, korespondują ze sobą, wymieniają się swoimi zbiorami.

5.

Zbieranie znaczków kształtuje nasz charakter: dzięki znaczkom uczymy się systematyczności, cierpliwości, estetyki, porządku, wytrwałości.

6.

Zbieranie znaczków uczy myślenia: musimy sami wymyślićjak wykorzystać posiadaną wiedzę tematyczną i filatelistyczną, aby w ciekawy i oryginalny sposób opracować eksponat filatelistyczny.

7.

Zbieranie znaczków to codzienny kontakt z dziełami sztuki: kolory, kształty, poezja smaku, kunsztu, talentu. W małym klaserach znajdziemy jednocześnie Muzeum Narodowe w Rzymie, Wersal, Ermitaż, Muzeum Prado, Galeria Uffizi, The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i cały ołtarz Wita Stwosza.

8.

Zbieranie znaczków jest wielką przygodą- codziennie odkrywamy coś nowego – nowe usterki, nowe rarytasy, nowe kolory.

9.

Zbieranie znaczków stymuluje samodzielne myślenie i kształci ducha odkrywcy.

10.

Zbieranie znaczków aktywizuje – znaczki oddziałują na nas poprzezswoją treść, kształt, kolor.

Zadania do realizacji (do wyboru)

 

Zadania do wykonania

Miesiąc

Opis zadania

1.

Zapoznanie uczniów kl. III–IV z programem

Wrzesień

Opracowanie plakatu zachęcającego dzieci do udziału w programie.

10. powodów dla których warto zbierać znaczki.

Jak Zbyszek został filatelistą – głośne czytanie

Pierwsze spotkanie ze znaczkiem pocztowym.

2.

Zebranie z rodzicami – Znaczek łączy pokolenia

Wrzesień

Przeprowadzenie podczas zebrania wykładu na temat edukacyjnej roli filatelistyki. Zapoznanie rodziców z programem „Znaczek łączy pokolenia” i zachęcenie ich do wspólnych działań razem z dziećmi.

3.

Wizyta w bibliotece:

Pierwszy znaczek świata

Październik

Uczestnictwo w zajęciach filatelistycznych uczniów wraz z rodzicami na temat pierwszego znaczka świata.

4.

Wizyta w bibliotece: Tajemnica Zaczarowanego klasera

Listopad

Udział uczniów w zajęciach bibliotecznych dotyczących książki -Tajemnica Zaczarowanego klasera.

5.

Mikołajkowe spotkanie z filatelistą – Moje hobby

Grudzień

Spotkanie z filatelistą rodziców i uczniów i wysłuchanie jego refleksji na temat filatelistyki.

6.

Wizyta w bibliotece:

2/3 Sukcesu

Styczeń

Zajęcia czytelniczo-filatelistyczne na temat Polski1

7.

Wizyta w bibliotece:

Konkurs rodzinny – Znaczek uczy i bawi (gra planszowa)

Luty

Celem konkursu będzie wykonanie przez zespół, składający się z członków rodziny, gry planszowej o tematyce filatelistycznej.

Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele w określonym czasie będą mogli w drodze tajnego głosowania wybrać najciekawszą i najbardziej oryginalną grę.

8.

Wieczór poezji filatelistycznej

Marzec

Wspólne głośne piękne czytanie wierszy o poczcie i znaczkach pocztowych

9.

Lekcja biblioteczna:

Julian Tuwim filatelistą był

Kwiecień

 

10.

Plebiscyt na najładniejszy znaczek pocztowy wydany przez Pocztę Polską w 2020 r.

Miłościwie nam panujący Znaczek Pocztowy

Maj

Wybranie przez uczniów i rodziców w głosowaniu najciekawszej książki z kanonu lektur szkolnych. Dokonanie jej koronacji i umieszczenie w widocznym, zaszczytnym miejscu biblioteki szkolnej.

11.

Projekt:

Albumu małego filatelisty

Indywidualne wykonanie pracy długoterminowej według określonych kryteriów. Założenie przez uczniów Albumu małego filatelisty. Poinformowanie rodziców podczas zebrania o zadanej pracy, przedstawienie jej tematyki, celów i sposobu wykonania (załącznik 4)

12.

Twój pomysł?

 
         
Autor: Małgorzata Bykowska
specjalista w zakresie bibliotek szkolnych wiceprezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Warszawie