22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody – scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji bibliotecznej na temat roli i wykorzystania zasobów wodnych w codziennym życiu. Zajęcia umożliwiają połączenie wiedzy międzyprzedmiotowej z praktyką w ciekawy i nowoczesny sposób. Zachęcają także uczniów do czytelnictwa. Propozycja zajęć prowadzonych stacjonarnie lub online.

Uczestnicy: uczniowie klas VIII szkoły podstawowej

Cele ogólne:

 • uświadomienie sobie znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka
 • realizacja krótkiego projektu międzyprzedmiotowego

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wyszukuje i opracowuje materiały na temat wody
 • pogłębia i łączy wiedzę z różnych przedmiotów w spójną całość
 • propaguje ideę poszanowania zasobów wodnych
 • uczy się poprzez działanie
 • rozwija umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji zawartych w książkach i  podręcznikach
 • myśli i działa kreatywnie
 • rozwija umiejętność współpracy i prezentacji
 • tworzy film o wodzie

Materiały pomocnicze:

Materiał pomocniczy Światowy Dzień Wody

Plansza z rysunkami/zdjęciami (Przygotowanie, punkt 1)

Materiał pomocniczy Projekt Woda

Karty pracy Projekt Woda

Książki omawiające zagadnienia potrzebne do realizacji projektu

Komputery (lub telefony) z dostępem do internetu

Skaner, kserokopiarka, drukarka

Kilka szklanek, butelka z czystą wodą, cukier, mąka, olej, kasza, łyżeczki do mieszania wody

Kamera (lub telefony) do nagrania filmu

Czas trwania: 2 godziny

Przebieg zajęć

Przygotowanie

1. Wprowadzenie – nauczyciel pokazuje planszę z rysunkami/zdjęciami (np. owoce, chleb, mięso, perfumy, chmury, ścieki, człowiek) i pyta, w których z nich znajduje się woda. Poprawna odpowiedź: we wszystkich.

2. Światowy Dzień Wody – uczestnicy odpowiadają na pytania:

 • Czy życie bez wody jest możliwe?
 • Co rozumiemy pod pojęciem „zasobów wodnych”?
 • Czy na świecie jest wystarczająca ilość wody pitnej?
 • Czy wodę można wykorzystywać wielokrotnie?
 • Jak myślicie, dlaczego wymyślono Światowy Dzień Wody?

Przy ostatnim pytaniu prowadzący może podać informacje dotyczące tego święta (Materiał pomocniczy Światowy Dzień Wody).

Realizacja

1. Tworzenie zespołów roboczych – prowadzący zaprasza uczestników do wykonania projektu grupowego. Krótko omawia cele i zadania (Materiał pomocniczy Projekt Woda). Uczniowie tworzą kilkuosobowe grupy i wybierają jeden z czterech tematów.

2. Podział zadań – członkowie grup przydzielają sobie (wybierają) zagadnienia zawarte w Karcie pracy Projekt Woda, a następnie indywidualnie gromadzą materiały potrzebne do wykonania zadania.

W licznych klasach dwie lub trzy grupy mogą realizować różne części tego samego zadania. Uczniowie powinni wtedy umówić się, które treści zostaną opracowane przez poszczególne zespoły, aby uniknąć powtórzeń.


3. Opracowanie materiałów – uczestnicy przeglądają książki, robią notatki, skanują zdjęcia/rysunki, przeprowadzają eksperymenty. Wyszukują brakujące informacje w internecie.

4. Prezentacja – uczniowie kręcą 2-minutowy film przedstawiający efekt ich pracy.

ramka Ważne!

Uczestnicy filmu nie pokazują twarzy (chyba że rodzice wyrazili zgodę na publikację wizerunku dziecka w mediach). To ograniczenie stwarza doskonałą sposobność przeprowadzenia prezentacji w odmienny, oryginalny sposób.

koniec ramki

Podsumowanie

1. Recenzja filmu – klasa ogląda zrealizowane przez poszczególne grupy filmy i udziela zgody na ich wykorzystanie (np. publikację na szkolnej stronie internetowej).

2. Sesja informacji zwrotnych – uczniowie mówią, co było dla nich największym wyzwaniem i jak sobie z nim poradzili.

Materiał pomocniczy Światowy Dzień Wody

 • Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. w czasie konferencji w Rio de Janeiro.
 • Co roku święto przypadające 22 marca obchodzone jest pod innym hasłem, jednak wspólną cechą wszystkich obchodów jest podnoszenie świadomości na temat roli wody oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą spadek jej zasobów na świecie (ponad miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej).

Materiał pomocniczy Projekt Woda

Zadanie: stworzenie interdyscyplinarnego filmu o wodzie.

Cele:

 • pogłębienie i integracja wiedzy z różnych dziedzin
 • przekazanie informacji o wodzie w ciekawy sposób
 • promowanie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych
 • zachęcenie widzów do sięgnięcia po książki o wodzie znajdujące się w bibliotece/w szkole

Materiały:

 • książki ze zbiorów biblioteki (i ewentualnie z pracowni przedmiotowych)
 • internet (tylko jako źródło uzupełniające)

Czas realizacji projektu: 60 minut (w tym nagranie 2-minutowego filmu)

Tematy:

1. Właściwości fizyczne i chemiczne wody

2. Woda w organizmie człowieka

3. Woda w przyrodzie

4. Woda odzyskana

Karta pracy Projekt Woda

Grupa 1Właściwości fizyczne i chemiczne wody

(polecenie) Opracujcie poniższe zagadnienia i przygotujcie krótką prezentację (dwuminutowe nagranie wideo). W filmie pokażcie 2–3 książki, z których korzystaliście i zachęćcie widzów do sięgnięcia po te pozycje.

 • budowa cząsteczki wody
 • stany skupienia wody
 • rozpuszczalność różnych substancji w wodzie (przeprowadźcie eksperyment z cukrem, mąką, kaszą i oliwą)
 • obecność wody w związkach nieorganicznych
 • związki chemiczne występujące w wodzie w środowisku naturalnym

Karta pracy Projekt Woda

Grupa 2Woda w organizmie człowieka

(polecenie) Opracujcie poniższe zagadnienia i przygotujcie krótką prezentację (dwuminutowe nagranie wideo). W filmie pokażcie 2-3 książki, z których korzystaliście i zachęćcie widzów do sięgnięcia po te pozycje.

 • zawartość wody w ciele człowieka (oraz procentowa zawartość wody we krwi, tkankach, kościach itp.)
 • funkcje z udziałem wody w organizmie ludzkim, procesy z udziałem wody
 • zapotrzebowanie organizmu na wodę
 • niedobór płynow w ciele – objawy i zagrożenia

Grupa 3 Woda w przyrodzie

(polecenie) Opracujcie poniższe zagadnienia i przygotujcie krótką prezentację (dwuminutowe nagranie wideo). W filmie pokażcie 2-3 książki, z których korzystaliście i zachęćcie widzów do sięgnięcia po te pozycje.

 • woda jako podstawa życia na ziemi
 • obieg wody w przyrodzie
 • pozyskiwanie wody pitnej
 • niedobór czystej wody pitnej na świecie
 • racjonalne gospodarowanie wodą

Grupa 4 Woda odzyskana

(polecenie) Opracujcie poniższe zagadnienia i przygotujcie krótką prezentację (dwuminutowe nagranie wideo). W filmie pokażcie 2-3 książki, z których korzystaliście i zachęćcie widzów do sięgnięcia po te pozycje.

 • zanieczyszczenia wód naturalnych
 • proces uzdatniania wody
 • proces oczyszczania ścieków
 • oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym
 • powtórne wykorzystanie wody
Autor: Anna Kiełczewska
wychowawca, nauczyciel, trener rozwoju osobistego