Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Przy rozliczaniu wpłat do PPK opłacanych ze środków zakładu pracy nie wolno stosować 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Trzeba przy tym pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie wchodzą do podstawy wymiaru składek zusowskich, lecz stanowią dla zatrudnionej osoby opodatkowany przychód, który powstaje w miesiącu, w którym wpłata do PPK faktycznie jest przekazywana do wybranej instytucji finansowej. Sprawdź, jak sporządzić listę płac za pracownika, któremu przysługuję 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

Dokumentowanie wyboru instytucji finansowej w PPK

W jaki sposób pracodawca powinien udokumentować wybór instytucji finansowej i co stanowi potwierdzenie realizacji obowiązku terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Pytanie: Jakie dokumenty powinien posiadać pracodawca, aby zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz przedstawić je na potrzeby kontroli inspekcji pracy?

Uczestnik PPK po 55 roku życia

Udział w PPK osoby, która ukończyła 55. rok życia

Pytanie: W PPK uczestniczą  osoby, które zostały zapisane automatycznie w poprzednich latach, ale w 2027 r. kończą 55 rok życia. Czy takie osoby mają obowiązek złożenia deklaracji uczestnictwa w PPK?

Ośrodek kultury – jaki termin wprowadzenia PPK

Ośrodek kultury – jaki termin wprowadzenia PPK

Pytanie: Czy gminny ośrodek kultury mający osobowość prawną jest jednostką sektora finansów publicznych? Czy zatem terminy wprowadzenia PPK to odpowiednio – umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r., – umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

założenie ppk

Od kiedy samorządowa instytucja kultury musi wprowadzić PPK

Pytanie: Czy samorządowa instytucja kultury powinna wprowadzić PPK: od stycznia 2020 roku (zgodnie z własnym stanem zatrudnienia), czy od stycznia 2021 roku (w terminie przewidzianym dla jednostek sektora publicznych)?

Kiedy zleceniobiorca nie podlega zgłoszeniu do PPK?

Pytanie: Proszę o wskazanie, które z osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia nie podlegają zapisaniu do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Kiedy rozpocząć przygotowania do wprowadzenia PPK w jednostce budżetowej

Kiedy rozpocząć przygotowania do wprowadzenia PPK w jednostce budżetowej

Pytanie: Jako samorządowa instytucja kultury przystępujemy do PPK od 2021 roku. Mamy 2 związki zawodowe, z którymi pracodawca będzie konsultował wybór instytucji finansowej. Nie mamy na chwilę obecną decyzji, czy wyboru dokona organizator. Proszę o poradę, czy możemy rozpocząć konsultacje ze związkami i informować pracowników o PPK już teraz, aby na spokojnie zorganizować cały proces?

przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja związana z PPK – gdzie i jak długo ją przechowywać

Pytanie: Proszę o informację, przez jaki okres czasu i w którym miejscu powinniśmy przechowywać złożone przez pracowników dokumenty oraz oświadczenia związane z PPK (np. dotyczące przystąpienia lub rezygnacji z programu). Czy możliwe jest ich przechowywanie w aktach osobowych? Jeżeli tak, to w której części akt?

Termin pierwszej wpłaty na PPK

Do kiedy należy odprowadzić pierwszą wpłatę na PPK

Pytanie: Proszę o informację, do kiedy podmiot zatrudniający zobowiązany jest naliczyć pierwszą wpłatę do PPK, jeżeli zatrudnia 100 osób i zamierza zawrzeć umowy w ramach PPK w najpóźniejszym możliwym terminie?

Deklaracja finansowania wpłat na PPK w szczególnych sytuacjach

Wzór deklaracji dokonywania wpłat przez uczestnika PPK pomimo braku finansowania wpłat przez podmiot zatrudniający.