3 ważne ustawy mają nowe teksty jednolite

W maju 2018 r. ogłoszono tekst jednolity Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz ustawy Prawo oświatowe. Dokumenty wydane i powołujące się na dotychczasowy Dziennik Ustaw zachowują swoją ważność, jednakże od momentu ogłoszenia tekstów jednolitych należy posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.

Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego pracownika

Pytanie: Pracownicy urzędu miejskiego wykorzystują własne samochody do wykonywania zadań służbowych w ramach jazd lokalnych. Pracownicy nie odbywają podróży służbowych. Urząd Miejski zawiera z nimi umowę używania do celów służbowych samochodu osobowego pracownika, nie są to podróże służbowe. W zamian pracownicy dostają, ryczałt, czyli zwrot kosztów obliczany kilometrówką. Liczbę przejechanych kilometrów w ciągu miesiąca mnoży się przez stawkę wynikającą z rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. Czy taki ryczałt jest przychodem dla pracowników i trzeba go opodatkować?

RODO: przyczyna nieobecności na liście obecności – czy można ją wpisać

Sprawdź, czy w liście obecności, która jest do wglądu tylko dla pracowników jednostki, można wskazać przyczynę nieobecności pracownika za pomocą symbolu (np. ch – chorobowe, uw – urlop wypoczynkowy itd.)? Czy podanie takich danych będzie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?

Przykłady 10 zapisów w regulaminie wynagradzania niekorzystnych dla pracodawcy

Pracodawcy wprowadzając konkretne zapisy do regulaminu wynagradzania powinni zadbać o to, by ich treść była zrozumiała i dogłębnie przemyślana. W przeciwnym razie mogą one być źródłem sporów i nieść za sobą skutki odmienne od zamierzonych. Oto praktyczne wskazówki, dzięki którym pracodawca uchroni się przed roszczeniami ze strony pracowników.

Kiedy umowa o dzieło, a kiedy zlecenie

Pytanie: Czy możemy zawrzeć umowę o dzieło na opracowanie tekstu pt. „........” . Umowa byłaby zawarta na 4 miesiące a wynagrodzenie byłoby wypłacane w 4 ratach z częstotliwością wypłat raz w miesiącu. Oczywiście dzieło zostanie odebrane protokołem. Czy ZUS z uwagi na wypłaty za dzieło w ratach może zakwestionować taką umowę i uznać za umowę zlecenia?

Jak wypełniać 5 dokumentów dotyczących czasu pracy

Czas pracy to czas, w którym zatrudniony pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wypełniania umówionych zadań / obowiązków służbowych. Do jego prawidłowego zorganizowania lub rozliczania zazwyczaj wymagane są określone dokumenty. Sprawdźmy, jak je poprawnie wypełniać.

Jak udokumentować koszty autorskie

Podział wynagrodzenia poprzez przyjęcie stałego procentu wynagrodzenia jako twórczego do utworów stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych nie uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.366.2017.2.MK)

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą z Polakiem niebędącym rezydentem Polski

Aby właściwie rozliczyć umowę zlecenia z nierezydentem musimy przede wszystkim ustalić 2 fakty. Po pierwsze, w jakim państwie posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów podatkowych) zleceniobiorca oraz – co jest z tym ściśle związane – którego kraju jest rezydentem podatkowym. Po drugie, czy zlecenie będzie wykonywane w Polsce, a jeśli tak to jak długo.