MEN o nowym roku szkolnym 2018/2019

Kolejne podwyżki dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej to jedne z ważniejszych spraw na rok szkolny 2018/2019. Za resortem edukacji przedstawiamy 17 podstawowych zadań i planów na najbliższy rok szkolny.

UODO i MEN prezentują poradnik na temat ochrony danych osobowych w oświacie

W efekcie współpracy z UODO z MEN powstał specjalny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik zaprezentowano na wspólnej konferencji prasowej, która odbyła się 24 sierpnia.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron nie jest możliwe

Wraz ze zbliżającym się końcem sierpnia często powstaje wątpliwość jaką podstawę prawną ustania zatrudnienia wpisać w świadectwie pracy nauczyciela. Ta jednak jest uzależniona od tego, jak faktycznie doszło do rozwiązania umowy – czy jest to wypowiedzenie złożone przez jedną ze stron czy też porozumienie. Nie ma możliwości, by jednocześnie było to jedno i drugie.

Już obowiązują nowe wytyczne dotyczące wycieczek szkolnych

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły – to jedna z ważniejszych zmian, która weszła w życie wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. W tym roku szkolnym przewidziano jednak możliwość wyznaczenia na kierownika także inną niż pedagogiczną osobę pełnoletnią.

Informacja z KRK już nie zawsze wymagana

Kolejna część zmian w Karcie Nauczyciela, która wchodzi w życie 1 września 2018 r., wprowadza m.in. jedną sytuację, w której nauczyciel jest zwolniony z obowiązku przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego Sprawdź, kogo to zwolnienie dotyczy.  

Harmonogram i plan obowiązkowej oceny pracy nauczycieli  na nowych zasadach

Do  31 sierpnia 2021 r. należy ocenić wszystkich nauczycieli według nowych przepisów. Ostateczny termin na dokonanie nowej oceny pracy uzależniony jest od stopnia awansu zawodowego, ewentualnej realizacji stażu a także daty uzyskania aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Pobierz praktyczny harmonogram oraz plan oceny pracy nauczycieli na dany rok szkolny, które pomogą rozplanować systematyczną ocenę pracy nauczycieli na nowych zasadach.

3 ważne ustawy mają nowe teksty jednolite

W maju 2018 r. ogłoszono tekst jednolity Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz ustawy Prawo oświatowe. Dokumenty wydane i powołujące się na dotychczasowy Dziennik Ustaw zachowują swoją ważność, jednakże od momentu ogłoszenia tekstów jednolitych należy posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.

Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego pracownika

Pytanie: Pracownicy urzędu miejskiego wykorzystują własne samochody do wykonywania zadań służbowych w ramach jazd lokalnych. Pracownicy nie odbywają podróży służbowych. Urząd Miejski zawiera z nimi umowę używania do celów służbowych samochodu osobowego pracownika, nie są to podróże służbowe. W zamian pracownicy dostają, ryczałt, czyli zwrot kosztów obliczany kilometrówką. Liczbę przejechanych kilometrów w ciągu miesiąca mnoży się przez stawkę wynikającą z rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. Czy taki ryczałt jest przychodem dla pracowników i trzeba go opodatkować?

RODO: przyczyna nieobecności na liście obecności – czy można ją wpisać

Sprawdź, czy w liście obecności, która jest do wglądu tylko dla pracowników jednostki, można wskazać przyczynę nieobecności pracownika za pomocą symbolu (np. ch – chorobowe, uw – urlop wypoczynkowy itd.)? Czy podanie takich danych będzie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?

Przykłady 10 zapisów w regulaminie wynagradzania niekorzystnych dla pracodawcy

Pracodawcy wprowadzając konkretne zapisy do regulaminu wynagradzania powinni zadbać o to, by ich treść była zrozumiała i dogłębnie przemyślana. W przeciwnym razie mogą one być źródłem sporów i nieść za sobą skutki odmienne od zamierzonych. Oto praktyczne wskazówki, dzięki którym pracodawca uchroni się przed roszczeniami ze strony pracowników.