WYDANIE ONLINE

W Internecie można znaleźć organizacje, które udzielają dofinansowania na różne działania. Zanim jednak biblioteka otrzyma środki, musi złożyć odpowiedni wniosek. Przeważnie grantodawcy udostępniają szablon, według którego należy opisać działanie. W wielu przypadkach pojawiają się te same punkty. Zmieniona zostaje kolejność, niektóre zostają pominięte, a inne dodane. Warto więc poznać schemat, według którego organizacje każą opisywać projekty.

czytaj więcej »

Płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. mają nowy obowiązek. Chodzi o zgłaszanie umów o dzieło do ZUS. Umowę o dzieło trzeba zgłosić do ZUS na formularzu RUD w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Dokument RUD umożliwi ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem zatrudniona na podstawie powołania w gminnej bibliotece publicznej na stanowisku dyrektora. Podmiot ten jest samorządową (gminną) jednostką budżetową. Chciałabym uzyskać potwierdzenie, że na bazie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń, które mogą być przyznane osobom kierującym podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania – kierownikowi jednostki może zostać przyznana nagroda jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy.

czytaj więcej »

Miłość jest tak istotna w życiu człowieka, że doczekała się nawet swojego święta. Co roku 14 lutego wszyscy zakochani mają powód do świętowania. Walentynki stały się także inspiracją do napisania tego artykułu. Miłość w bibliotecznych zbiorach wiąże się nie tylko z beletrystyką. Można ją znaleźć także w książkach popularnonaukowych. Warto po nie sięgnąć, by lepiej poznać i zrozumieć relacje międzyludzkie, a zwłaszcza ich damsko-męski wymiar.

czytaj więcej »

Uniwersytet trzeciego wieku (UTW) spełnia jedno z najważniejszych założeń, jakim jest edukacja przez całe życie. Jest obszarem wzmożonej aktywności osób starszych. Nie dotyczy to wyłącznie inicjatyw edukacyjnych, które przejawiają się w wykładach, ale także kulturalnych i społecznych. Sprawdź szanse, jakie daje bibliotece przyjęcie pod swój dach seniorów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. Swoje doświadczenie przedstawia Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy filii w Solcu Kujawskim, który działa przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim.

czytaj więcej »

W wielu bibliotekach nikt z pracowników nie posiadał wcześniej odpowiednich kwalifikacji do sprawowania funkcji inspektora ochrony danych (IOD). Dlatego powszechną praktyką stało się wyznaczanie tzw. zewnętrznego IOD. Oznaczało to najczęściej podjęcie współpracy z firmą, która świadczy usługi w zakresie ochrony danych osobowych i w zamian za stałą miesięczną opłatę wskazuje osobę, którą dyrekcja biblioteki może wyznaczyć i zgłosić do prezesa UODO. Warto sprawdzić, czy taka umowa zabezpiecza dane czytelników.

czytaj więcej »

W przypadku angażowania do pracy wolontariuszy niekiedy jest wymagane, aby zawrzeć umowę na piśmie. Często powraca wtedy pytanie, czy umowę podpisuje sam wolontariusz, a może jego rodzic? Jeżeli wolontariusz ma więcej niż 13 lat, konieczna jest zgoda jego rodzica/opiekuna. Nie tylko w czasie epidemii. Dotyczy to również wolontariatu w formie zdalnej.

czytaj więcej »

Kiedy w 1925 roku na antenie Polskiego Radia emitowano na żywo „Warszawiankę” Wyspiańskiego, nie przypuszczano, że niecałe 100 lat później treści książek będzie można słuchać w dowolnie wybranym miejscu i o dowolnej porze. Gdy zaś w 1961 roku Stanisław Lem pisał o książkach w postaci kryształków, z pewnością nie wiedział, że to, co dla współczesnych mu czytelników, było kompletnym science fiction, pół wieku później stanie się rzeczywistością. Tymczasem w 2021 roku nikogo nie dziwi, że lektury zapisane w chmurze są dostępne w bibliotece.

czytaj więcej »

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest największym – z uwagi na skalę oddziaływania finansowego – programem wieloletnim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Planowany budżet Programu wynosi ponad 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł pochodzących z budżetu państwa, co oznacza wzrost zaangażowania budżetu państwa o 180 mln zł względem edycji programu na lata 2016-2020. Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

czytaj więcej »

wiper-pixel