WYDANIE ONLINE

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej powinno być odpowiedzią na plan pracy biblioteki. Porównanie tego co planowano z tym co wykonano najlepiej pokaże efektywność pracy biblioteki i pozwoli na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Sprawdź, co powinno zawierać sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej. Pokażemy krok po kroku jak je tworzyć.

czytaj więcej »

Media cyfrowe jeszcze nie w pełni przyjęły się w polskiej szkole, a już wzbudzają wiele niepokoju i kontrowersji. Można je postrzegać w dwojaki sposób: jako szansę na lepszą edukację lub jako zagrożenie dla obecnego systemu kształcenia. Dowiedz się, jak właściwie wykorzystać potencjał mediów cyfrowych z korzyścią dla uczniów.

czytaj więcej »

W ostatniej dekadzie obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku systemów bibliotecznych. Wdrożone i funkcjonujące w bibliotekach Zintegrowane Systemy Biblioteczne często nie mogą sprostać nie tylko potrzebom samych bibliotekarzy, ale też oczekiwaniom użytkowników i zmieniającej się rzeczywistości. Tworzone były przede wszystkim z myślą o automatyzacji podstawowych procesów bibliotecznych: gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych.

czytaj więcej »

Dobra biblioteka, jak każda instytucja czy organizacja powinna zadbać o zbudowanie swojej indywidualnej, rozpoznawalnej marki. Budowanie marki nie jest działaniem jednorazowym, lecz procesem długotrwałym i ciągłym. Składa się na to wiele konkretnych rozwiązań. Dowiedz się, dlaczego warto budować markę biblioteki.

czytaj więcej »

Nawyki nabyte na pierwszym roku studiów rzutują na zachowania studentów w kolejnych latach. Dlatego też tak ważne jest wzbudzanie zainteresowania ofertą biblioteki już od momentu podjęcia nauki w szkołach wyższych. Biblioteka powinna się bowiem kojarzyć studentom z miejscem wartym regularnego odwiedzania, w którym często znajdą oni dla siebie atrakcyjną ofertę. Takie poczucie można u nich wzbudzać konsekwentnie i stopniowo

czytaj więcej »

Z inicjatywy Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy współpracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach, 17 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 odbyło się pierwsze spotkanie grupy zainteresowanych osób, które chciały wspólnie rozmawiać o literaturze. Spotkanie stało się niejako inauguracją Powiatowego Klubu Książki. Spotkania odbywają się co miesiąc we wtorki o godzinie 12.00 (bez wakacji czyli lipiec i sierpień).

czytaj więcej »

Od kilku lat coraz większą popularność zdobywa oryginalna forma promowania czytelnictwa, jaką jest bookcrossing – czyli idea wędrującej książki. Pozwala ona dzielić się książkami za darmo, poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych – zwykle w specjalnie stworzonych do tego celu regałach, budkach czy gablotach z wolnym dostępem. Każdy może zabrać książkę, przeczytać ją, a następnie oddać z powrotem. Wiele bibliotek polskich wdrożyło z powodzeniem tę ideę.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem nauczycielem z 35-letnim stażem pracy. Od 2015 roku choruję na nowotwór. Od 4 września 2017 r. do 4 marca 2018 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Następnie, od 5 marca 2018 r. do 4 marca 2019 r. przebywałam na rocznym urlopie zdrowotnym (już trzecim, czyli ostatnim, jaki można wykorzystać). Obecnie, od 5 marca 2019 r. odbieram urlop wypoczynkowy. Urlop wypoczynkowy trwa do 13 maja 2019 (włącznie). Otrzymałam zdolność do pracy od lekarza medycyny pracy i 14 maja 2019 r. powinnam się stawić w szkole. Czy muszę pojawić się w pracy chociaż na 1 dzień i dopiero wówczas mogę przedłożyć kolejne zwolnienie lekarskie w szkole, czy też bez konieczności pojawienia się w pracy mogę przedstawić ZUS ZLA już od 14 maja 2019?

czytaj więcej »

Pytanie: Dotychczasowa praktyka szkolna była taka, że nauczyciel bibliotekarz prowadził w klasach lekcje biblioteczne w ramach swojego pensum w czasie nieobecności nauczyciela. Obecnie bibliotekarze nie chcą w ten sposób realizować swoich obowiązków, twierdząc, że powinni mieć za zastępstwo płacone. Natomiast swoje tematy realizują na lekcjach np. polonistów. W jaki sposób załatwić tę sprawę zgodnie z prawem? Czy wystarczy zarządzenie dyrektora (skutkujące uzupełnieniem/uszczegółowieniem zapisu w obowiązkach bibliotekarza) o sposobie realizacji podstawy programowej, w której jest zapis o zajęciach bibliotecznych szeroko rozumianych jako nie tylko lekcje stricte biblioteczne, ale też rozwijające kompetencje czytelnicze, czy nawet głośnego czytania?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy biblioteką, wynajmujemy lokal, w której prowadzona jest kawiarnia. W każdym miesiącu wystawiamy faktury z tytułu wynajmu lokalu oraz fakturę za zużycie wody i wywóz nieczystości. Najemca nigdy nie płaci w terminie podanym na fakturze, obecnie zalega z płatnościami od grudnia 2018 r., mimo comiesięcznych wezwań do zapłaty. Czy na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych możemy naliczyć od każdej wystawionej faktury kwotę 40 euro  przeliczone na złote, według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne” z tytułu rekompensaty. Jeżeli tak, to jak powinno wyglądać takie pismo i czy obciążając dłużnika taką kwotą przysługują nam również odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem bibliotekarką, prowadzę także zajęcia na świetlicy. Czy popołudniowe zajęcia świetlicowe mogą być organizowane dla dzieci z klas I–III i zerówki razem?

czytaj więcej »

wiper-pixel