WYDANIE ONLINE

Posiadanie oferty filmowej zwiększa atrakcyjność biblioteki. Nie chodzi wyłącznie o umożliwienie wypożyczania filmów, lecz również o prowadzenie działalności związanej z cyklicznym ich wyświetlaniem na terenie placówki. Zwiększa to zainteresowanie jej pozostałą ofertą kulturalną.

czytaj więcej »

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych jest zobowiązana zapewniać uczniom możliwość korzystania z biblioteki. Natomiast statut szkoły powinien zawierać organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami. Jednak zapisy statutu nie są wystarczające w kwestii wprowadzenia szczegółowych zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej. W tym celu należy stworzyć i wprowadzić regulamin tej instytucji.

czytaj więcej »

Obok budynków wykorzystywanych przez biblioteki często powstają place zabaw, które mają zapewnić miejsce do wspólnej zabawy młodszym pokoleniom mieszkańców. Sprawdź, w jaki sposób należy utrzymywać je w odpowiednim stanie.

czytaj więcej »

Biblioteki w związku ze swoją działalnością gromadzą materiały biblioteczne mające wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Część z takich obiektów może spełniać definicję zabytku w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i jako takie mogą podlegać przepisom regulującym obrót zabytków na rynku antykwarycznym. Biblioteki, dokonując nabycia zabytkowych materiałów bibliotecznych, muszą brać pod uwagę, że oferowane do sprzedaży dzieła mogą pochodzić z nielegalnego źródła. W przypadku bibliotek państwowych i samorządowych nietrafiona transakcja i obowiązek zwrotu zakupionego obiektu może się wiązać z utratą publicznych środków.

czytaj więcej »

„Zero waste” w dosłownym tłumaczeniu znaczy „zero śmieci”. Frazę tę można przetłumaczyć bardziej metaforycznie. Będą się pod nią kryły wówczas takie wskazówki, jak: mniej marnuj, żyj bardziej świadomie, staraj się zostawić planetę, na której żyjesz, przynajmniej w takim samym stanie, w jakim ją zastałeś, i pamiętaj, że wszystkie zmiany zaczynają się od małych kroków. A jaka jest tutaj rola bibliotek?

czytaj więcej »

Pod koniec 2018 roku w Bibliotece Narodowej został wdrożony system tzw. nowej generacji Alma. Przyjrzymy się zatem, na czym polega nowoczesność tego typu oprogramowania i jak przedstawiały się kolejne odsłony systemów bibliotecznych.

czytaj więcej »

Warto się zastanowić, jak układać pracę biblioteki, by stała się ona atrakcyjna dla seniorów, jak sprawić, by zwiększał się ich udział w grupie odbiorców usług bibliotecznych. Aby grupa czytelników seniorów systematycznie się powiększała, biblioteka musi mieć dobry plan działania. Zacznij od rozpoznania sytuacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniach 1–7 czerwca 2019 r. jest organizowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie wyjazd edukacyjny (autokarowy) dla bibliotekarzy do Rosji na wydarzenie „Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne w Rosji”. Chcę wziąć udział w tym wyjeździe i opłacić go z budżetu biblioteki. Czy muszę zapytać organizatora biblioteki (burmistrza) o pozwolenie na wyjazd zagraniczny i opłacenie go z budżetu biblioteki, czy też mogę taką decyzję podjąć jako dyrektor biblioteki samodzielnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Rada gminy ma zamiar podjąć uchwałę o połączeniu dwóch instytucji kultury w jedną (np. domu kultury i biblioteki w centrum kultury). Czy trzeba zamknąć księgi rachunkowe tych dwóch instytucji i jak powinien wyglądać bilans otwarcia nowo powstałej instytucji? Czy obowiązkowa jest inwentaryzacja?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektorowi gminnej biblioteki publicznej w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna i w jakiej wysokości? Czy można w tym przypadku zastosować art. 31c uodk? Dyrektor złożył bowiem rezygnację ze stanowiska z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

W Bibliotece Publicznej w Kazimierzu Dolnym od stycznia do czerwca 2019 roku realizowany jest projekt „Ludowe barwy Lubelszczyzny” zgłoszony przez Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki – Bibliotekę Publiczną.

czytaj więcej »

wiper-pixel