WYDANIE ONLINE

W zeszłym numerze zamieściliśmy schemat oceny od rozpoczęcia procedury oceny przez dyrektora do informacji na temat współpracy dyrektora z innymi podmiotami. W tym numerze możesz sprawdzić, w jaki sposób zapoznać się z projektem oceny i jakie dokumenty wypełnić.

czytaj więcej »

Misją biblioteki wiejskiej jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej poprzez działania z obszaru kultury, edukacji i integracji społecznej realizowane we współpracy z partnerami lokalnymi. Sprawdź, jak szukać sojuszników i włączać ich do działania, jak organizować i rozwijać współpracę z korzyścią dla środowiska i jakich błędów unikać.

czytaj więcej »

Kierownik biblioteki lub osoba koordynująca jej działalność ma obowiązek sporządzenia zarówno planu pracy biblioteki na dany rok szkolny, jak i sprawozdania z wykonania tego planu. Codzienne dokumentowanie pracy biblioteki dostarcza później cennego materiału do sprawozdawczości, jest też pomocne przy planowaniu kierunku rozwoju biblioteki. Znajdź praktyczne wskazówki, co powinien zawierać i jak go prowadzić.

czytaj więcej »

Publikacja książki, która np. opisuje lokalną historię, lokalne problemy lub promuje obiecującego lokalnego autora, wpisuje się w szeroko rozumianą politykę kulturalną. Dodatkowo tego typu projekt umożliwia publikację książki, która nie zostałaby wydana nakładem wydawnictwa komercyjnego z uwagi na niszową tematykę. Sprawdź, jak wygląda proces wydawniczy od podstaw.

czytaj więcej »

Klauzule informacyjne nie muszą być zawarte w kwestionariuszach osobowych pracowników. Kwestionariusz może, choć nie musi zawierać takiej klauzuli.

czytaj więcej »

CV, które w procesie rekrutacji było właściwie pozyskane, powinno być przechowywane w aktach osobowych. RODO dopuszcza bowiem przetwarzanie danych osobowych, m.in. jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.

czytaj więcej »

Zasady ustalania czasu pracy bibliotekarzy są podobne do kodeksowych, ponieważ biblioteki są zaliczane do instytucji kultury. W niektórych jednak przypadkach istnieją różnice pomiędzy regułami kodeksowymi a obowiązującymi biblioteki.

czytaj więcej »

Usługę polegającą na dostarczaniu zamówionych książek do domu wprowadza coraz więcej bibliotek publicznych. Usługa „Książka na telefon” czy „Książka do domu” skierowana jest do osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do biblioteki, chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki lub seniorów powyżej 70. roku życia. Akcją tą biblioteki wpisują się w szerszy projekt społeczny, mający na celu z jednej strony aktywizację seniorów, zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych, a z drugiej przeciwdziałanie ich izolacji i poczuciu osamotnienia.

czytaj więcej »

Wizualna przejrzystość w Internecie bywa ważniejsza od językowej. To tutaj ujawniają się największe różnice między tekstem internetowym a drukowanym. Jakość wyświetlanego jest niższa, tempo lektury – wolniejsze reklamy, linki, obrazy powodują, że rozwiązania graficzne, które sprawdziły się w druku, nie wytrzymują konfrontacji z ekranem. Sprawdź zatem, czego unikać.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto ma prowadzić akta osobowe dyrektora miejskiej biblioteki i gdzie one mają być przechowywane? Biblioteka prowadzi odrębnie swoją księgowość, kadry i płace.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie jakich przepisów i w jakiej wysokości nagrodę jubileuszową za 40-lecie pracy otrzymuje dyrektor biblioteki? Pytanie dotyczy samorządowej instytucji kultury.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem księgową gminnego ośrodka kultury, przy którym znajduje się biblioteka. Utrzymujemy się z dotacji urzędu gminy przekazywanej odrębnie dla Biblioteki i dla GOK. Wiem, że nie wolno mi środków przekazanych w formie dotacji dla GOK przekazać na wydatki biblioteki. GOK uzyskuje także dochody z wynajmu np. sprzętu lub sali i te dochody przenoszę w planie na wydatki GOK – takie mam prawo. Co w przypadku, gdybym uzyskane dochody przekazała na podstawie Zarządzenia Dyrektora na wydatki, które ponosi biblioteka? Czy kontrola RIO mogłaby mi zarzucić, że GOK nie powinien przeznaczać środków finansowych pochodzących z najmu na wydatki biblioteki? Dodam, że bibliotekę i GOK księguję w tym samym dziale, ale innym rozdziale. Brakuje mi na wynagrodzenie dla pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wystąpiła z wnioskiem o ponowne przeliczenie stażu pracy. Od 1 marca 1993 r. do dzisiaj jest zatrudniona w urzędzie gminy, a od 3 stycznia 2005 r. dodatkowo na 1/2 etatu w bibliotece publicznej. Czy okres z urzędu gminy powinniśmy jej wliczyć do stażu pracy u nas w bibliotece?

czytaj więcej »

Pytanie: Gminna biblioteka publiczna, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej organizatora, chce wydać książkę o historii jednej z okolicznych miejscowości. Biblioteka nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie rejestruje sprzedaży na kasie fiskalnej. Część egzemplarzy tej książki planuje sprzedać, a resztę nakładu przekazać do zbiorów swoich i swojej filii. Czy biblioteka może sprzedawać tę książkę? Jak udokumentować taką sprzedaż i przyjęcie gotówki? Czy wystarczy sam dokument Kasa przyjmie (KP), a potem wpłata na konto biblioteki.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkolnej bibliotece zamierzamy przygotować przedstawienie dla rodziców. Czy zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podczas przedstawienia szkolnego rodzice i uczniowie mogą nagrywać jego przebieg, np. za pomocą telefonu komórkowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel