Nowe zasady oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019

Od 1 września 2018 r. po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek ustalania oceny pracy z urzędu. Jest to efekt planowanego wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela, ale także nowego rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Od 1 września 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmodyfikowano procedurę oceniania, zmieniły się także kryteria oceny. Ocenę pracy nauczyciela bibliotekarza uzależniono od wskaźników przyjmowanych w wewnątrzszkolnym regulaminie. Wskaźniki te będą przypisywane każdemu kryterium oceny pracy, odrębnie dla każdego stopnia awansu zawodowego. Wskaźniki te powinny zostać wprowadzone w regulaminie wewnątrzszkolnym. Sprawdź, w jaki sposób dyrektor będzie obecnie dokonywać oceny i jakie wskaźniki Twojej pracy będą oceniane. Pomogą Ci w tym również dokumenty zawarte w książce oraz na płycie CD.