Jak informować pracowników o przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarze czasu pracy i dofinansowaniu wynagrodzeń, w związku z COVID-19

Jak informować pracowników o przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarze czasu pracy i dofinansowaniu wynagrodzeń w związku z COVID-19

W okresie pandemii COVID-19 szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji między pracodawcą a pracownikami. Dotyczy to przede wszystkim okoliczności wpływających na zmiany sytuacji pracowników, w aspektach prawnym i ekonomicznym.

ZUS kwestionuje podstawę wymiaru składek za matki

ZUS kwestionuje podstawę wymiaru składek za matki

Orzecznictwo sądowe uznaje jednolicie, że ZUS może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, iż zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zamiaru obejścia prawa.

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny a RODO – stanowisko prezesa UODO z 25 maja 2020 r.

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny a RODO – stanowisko prezesa UODO z 25 maja 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem członków rodziny pracownika do ubezpieczenia społecznego pracodawca pozyskuje ich dane osobowe. Czy musi w związku z tym spełnić wobec nich obowiązek informacyjny? Na pytania te odpowiada prezes UODO.

Tarcza 4.0.: obniżenie wymiaru czasu pracy albo przestój

Tarcza 4.0: Cięcia etatów przy zwiększonych obciążeniach funduszu wynagrodzeń

Przepisy tarczy 4.0 umożliwią pracodawcom zmniejszanie wymiaru czasu pracy zatrudnianych pracowników lub objęcie ich przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy. Sprawdź, jakie przesłanki będą musiały zaistnieć, by dokonać takiego obniżenia.

Rozwiązania antykryzysowe a świadectwo pracy

Rozwiązania antykryzysowe – jak wpływają na treść i wydawanie świadectw pracy

Jeszcze do niedawna wypełnianie świadectwa pracy nie nastręczało pracodawcom większych problemów. Jednak obecnie przepisy antykryzysowe wprowadziły wiele nowych rozwiązań, które dotyczą stosunku pracy, a część z nich rzutuje na dotychczasową treść świadectwa pracy i powinna zostać w nim ujęta. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzać świadectwo pracy z uwzględnieniem rozwiązań antykryzysowych.

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązują nowe wzory ZUS RCA, ZUS DRA, ZUS IMIR

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązują nowe wzory ZUS RCA, ZUS DRA, ZUS IMIR

Zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa).

Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia, które przedłuża terminy dotyczące płatników podatku dochodowego

Nowe terminy wpłaty zaliczki na PIT

Resort finansów przedłużył terminy dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zaproponowano dalsze przedłużenie terminu na wpłatę podatku PIT w formie zaliczek na podatek m.in. od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy i od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Jak stosować podwyższone kwoty wolne od potrąceń – 14 przykładów z życia

Jak stosować podwyższone kwoty wolne od potrąceń – 14 przykładów z życia

Od 16 maja kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Zmiany nie dotyczą jednak potrąceń świadczeń alimentacyjnych oraz potrąceń z zasiłków. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania i sprawdź, jakie problemy praktyczne wynikają z nowych przepisów.

Jak rozliczać wynagrodzenie zmniejszone wskutek obniżenia wymiaru etatu lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Jak rozliczać wynagrodzenie zmniejszone wskutek obniżenia wymiaru etatu lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Na mocy art. 15g ustawy antykryzysowej pracodawca spełniający określone warunki może wprowadzić tzw. przestój ekonomiczny, w okresie którego wypłaca zatrudnionym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca może też obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.