Wzór umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela z osobą nieposiadającą kwalifikacji

W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela niezbędne jest zatrudnienie nauczyciela na czas określony, a dyrektor szkoły nie miał możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 5 Karty Nauczyciela, tj. nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. Pobierz wzór umowy.

Wzór umowy o pracę na czas określony z osobą nieposiadającą przygotowania pedagogicznego

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która legitymuje się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiada przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. Pobierz wzór umowy dla nauczyciela zatrudnianego na podstawie art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela

Wniosek do kuratorium oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

W uzasadnionych przypadkach zarówno w szkole, jak i przedszkolu publicznym, możliwe jest zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć. Niezbędne jest jednak uzyskanie na to zgody kuratorium oświaty. Pobierz wzór pisma.

Harmonogram oceny pracy nauczycieli

Od 1 września 2018 r. oceny pracy nauczyciela trzeba będzie dokonywać cyklicznie – co 3 lata, chyba że nauczyciel realizuje staż. Wówczas oceny dokonuje się po zakończeniu stażu. Aby nie przeoczyć terminu dokonania oceny pracy nauczyciela, warto sporządzić harmonogram i w nim wpisywać nauczycieli, których pracę trzeba ocenić.