Wzór umowy o pracę z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze pensum

Jeżeli nie ma możliwość zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze godzin, nie ma podstaw do zatrudnienia ich na podstawie mianowania. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pobierz wzór umowy.

Wzór umowy o pracę nauczyciela zawartej na czas określony z przyczyn organizacyjnych

Każdego nauczyciela, bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego, można zatrudnić na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, gdy konieczność zatrudnienia go jest uzasadniona potrzebą wynikającą z organizacji nauczania Pobierz wzór umowy pracę dla nauczyciela.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela z osobą nieposiadającą kwalifikacji

W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela niezbędne jest zatrudnienie nauczyciela na czas określony, a dyrektor szkoły nie miał możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 5 Karty Nauczyciela, tj. nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. Pobierz wzór umowy.

Wzór umowy o pracę na czas określony z osobą nieposiadającą przygotowania pedagogicznego

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która legitymuje się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiada przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. Pobierz wzór umowy dla nauczyciela zatrudnianego na podstawie art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela

Wzór umowy o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą

Pobierz wzór umowy o pracę dla nauczyciela stażysty, który w ramach zatrudnienia będzie realizował staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Wzór uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela obowiązujące od 1 września 2018 r.

Wniosek do kuratorium oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

W uzasadnionych przypadkach zarówno w szkole, jak i przedszkolu publicznym, możliwe jest zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć. Niezbędne jest jednak uzyskanie na to zgody kuratorium oświaty. Pobierz wzór pisma.