wynagrodzenei nauczycieli

Trwają prace nad podwyżkami dla nauczycieli

W związku ze wzrostem od 1 września 2020 r. o 6% kwoty bazowej dla nauczycieli wzrośnie również wynagrodzenie średnie, którego jednym z elementów jest wynagrodzenie zasadnicze. Po podwyżce kwota bazowa wyniesie 3.537,80 zł. W ślad za wzrostem kwoty bazowej w projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli również o 6%. 4 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych . został przekazany projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Poznaj nowe zasady dystansu społecznego podczas wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych

Poznaj nowe zasady dystansu społecznego podczas wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 25 lipca zmieniają się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego podczas wydarzeń związanych z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki.

Jak informować pracowników o przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarze czasu pracy i dofinansowaniu wynagrodzeń, w związku z COVID-19

Jak informować pracowników o przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarze czasu pracy i dofinansowaniu wynagrodzeń w związku z COVID-19

W okresie pandemii COVID-19 szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji między pracodawcą a pracownikami. Dotyczy to przede wszystkim okoliczności wpływających na zmiany sytuacji pracowników, w aspektach prawnym i ekonomicznym.

ZUS kwestionuje podstawę wymiaru składek za matki

ZUS kwestionuje podstawę wymiaru składek za matki

Orzecznictwo sądowe uznaje jednolicie, że ZUS może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, iż zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zamiaru obejścia prawa.

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny a RODO – stanowisko prezesa UODO z 25 maja 2020 r.

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny a RODO – stanowisko prezesa UODO z 25 maja 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem członków rodziny pracownika do ubezpieczenia społecznego pracodawca pozyskuje ich dane osobowe. Czy musi w związku z tym spełnić wobec nich obowiązek informacyjny? Na pytania te odpowiada prezes UODO.

Tarcza 4.0.: obniżenie wymiaru czasu pracy albo przestój

Tarcza 4.0: Cięcia etatów przy zwiększonych obciążeniach funduszu wynagrodzeń

Przepisy tarczy 4.0 umożliwią pracodawcom zmniejszanie wymiaru czasu pracy zatrudnianych pracowników lub objęcie ich przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy. Sprawdź, jakie przesłanki będą musiały zaistnieć, by dokonać takiego obniżenia.

Rozwiązania antykryzysowe a świadectwo pracy

Rozwiązania antykryzysowe – jak wpływają na treść i wydawanie świadectw pracy

Jeszcze do niedawna wypełnianie świadectwa pracy nie nastręczało pracodawcom większych problemów. Jednak obecnie przepisy antykryzysowe wprowadziły wiele nowych rozwiązań, które dotyczą stosunku pracy, a część z nich rzutuje na dotychczasową treść świadectwa pracy i powinna zostać w nim ujęta. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzać świadectwo pracy z uwzględnieniem rozwiązań antykryzysowych.

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązują nowe wzory ZUS RCA, ZUS DRA, ZUS IMIR

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązują nowe wzory ZUS RCA, ZUS DRA, ZUS IMIR

Zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa).